Gelieve de voorwaarden te lezen die voor u van toepassing zijn:

A. Algemene en gebruikersvoorwaarden consumenten
B. Algemene en gebruikersvoorwaarden bedrijven (niet-consumenten)


A. Algemene en gebruikersvoorwaarden consumenten

(voor elke bezoeker van SoftCactus.be, SeeYouAtSix.be en/of klanten van onto object bvba die handelt als consument)

  

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod en de bestelling
Artikel   5 - De prijs
Artikel   6 - De betaling
Artikel   7 - Levering en uitvoering
Artikel   8 - Herroepingsrecht
Artikel   9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - Klachtenregeling
Artikel 11 - Bewijs
Artikel 12 - Vrijwaring/Disclaimer
Artikel 13 - Intellectuele eigendommen
Artikel 14 - Gebruiksrichtlijnen
Artikel 15 - Privacy
Artikel 16 - Geschillen, toepasselijk recht en bevoegdheid

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

onto object bvba
Lindestraat 11, 3920 Lommel, België
Telefoonnummer: +32476/20.44.07, te bereiken op werkdagen tussen 09h00 en 17h00
E-mailadres: info@softcactus.be, info@SeeYouAtSix.be
BTW-nummer: BE 0840.77.11.55 RPR Hasselt
Website: softcactus.be, seeyouatsix.be

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van onto object bvba en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen onto object bvba en u als consument.
 3. De consument erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard bij het plaatsen van zijn of haar bestelling.
 4. De algemene voorwaarden kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

Artikel 4 - Het aanbod en de bestelling

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Producten en/of diensten worden zo duidelijk mogelijk beschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als onto object bvba gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden onto object bvba niet. Kleuren op de website en/of het beeldscherm van de bezoeker/gebruiker kunnen steeds afwijken van het fysieke product. 
  onto object bvba kan steeds telefonisch of via email gecontacteerd worden voor extra informatie. (Contactinfo zijn duidelijk te vinden op softcactus.be of seeyouatsix.be)
 3. De kleinst mogelijk bestelbare metrage voor producten die per lopende meter besteld kunnen worden door de consument is 50cm.  Elke metrage dient een veelvoud van 25cm te zijn.   
 4. onto object bvba behoudt zich het recht om de productinformatie ten allen tijde aan te passen

 

Artikel 5 - De prijs

 1. De prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.  Van producten die per lopende meter besteld kunnen worden, zijn de prijzen telkens per 1 meter, tenzij anders aangegeven. De verzendkosten zijn duidelijk apart vermeld.
 2. Voor een bestelling geldt altijd de prijs die op het moment van de bestelling geldt.  Indien korte tijd later een reeds aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het prijsverschil.
 3. onto object bvba behoudt zich het recht om de prijzen ten allen tijde aan te passen.

 

Artikel 6 - De betaling

 1. Na de plaatsing van de bestelling zal via email een bevestiging met bestelbon en betalingsgegevens naar de klant gestuurd worden.  Het totaalbedrag incl. eventuele BTW en/of taxen dient binnen de 7 werkdagen overgeschreven te zijn met vermelding van het ordernummer, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door onto object bvba aangegeven. onto object bvba is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Tot 10 werkdagen na het plaatsten van de bestelling worden de goederen gereserveerd voor de consument.  Indien binnen deze termijn de betaling niet ontvangen is, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 3. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling klaargemaakt worden.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan onto object bvba te melden.
 5. Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 % op het bedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.
 6. De geleverde producten blijven eigendom van onto object bvba tot ze volledig betaald zijn.

  

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan onto object bvba kenbaar heeft gemaakt.  Indien dit niet juist blijkt te zijn, is dit de verantwoordelijkheid van de consument en kan het zijn dat er extra kosten in rekening moeten gebracht worden om dit te corrigeren.
 2. onto object bvba zal de geaccepteerde bestellingen binnen de 2 werkdagen versturen.  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal onto object bvba het totaalbedrag van de bestelling dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 4. In geval van tijdelijke uitputting zal onto object bvba de consument op de hoogte brengen van de geschatte levertijd. Indien de levering van een besteld product niet meer mogelijk blijkt te zijn zal  onto object bvba zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument zal van deze vervanging op de hoogte gebracht worden en heeft de keuze om al dan niet van de verkoop af te zien, mits dit formeel gebeurd aan onto object bvba.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij onto object bvba tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De opgegeven levertermijnen zijn slechts indicatief.  onto object bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
 7. onto object bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel opgelopen schade door vertragingen buiten zijn wil om.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht 

 1. Bij de aankoop van producten of diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden binnen de 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product

-          met alle geleverde toebehoren
-          indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
-          met alle meegeleverde documenten/documentatie
-          als dusdanig perfect herverkoopbaar
-          samen met de leverbon
-          binnen de 14 dagen 
-          op eigen risico en kosten

terugsturen naar onto object bvba, Lindestraat 11, 3920 Lommel, België. 

Binnen een termijn van 30 dagen zullen de teruggestuurde producten terugbetaald worden exclusief de verzendkosten die gemaakt zijn door de consument of door onto object bvba. 

3. onto object bvba is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit het verkeerdelijk gebruiken van de geleverde producten.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.  De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop van een product af te zien:

a. voor de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
c. die snel kunnen bederven of verouderen
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
e. voor kranten, publicaties, tijdschriften en magazines
f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
g. voor producten waarop een soldenkorting van toepassing was.

2.  De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop van een dienst af te zien:

a. betreffende vervoer of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen naar onto object bvba, Lindestraat 11, 3920 Lommel, België gestuurd worden of via email naar info@softcactus.be of info@seeyouatsix.be.  
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij onto object bvba nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De  ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door onto object bvba binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling (Artikel 16).

 

Artikel 11 - Bewijs

 1. Elektronisch bewijs zoals email, database, backups, etc. wordt door de consument en onto object bvba aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomt.
 2. De databestanden (email, bestelbonnen en facturen) van onto object bvba worden met degelijke veiligheidsvoorzorgen, conform de wettelijke normen en op duurzame en betrouwbare informatiedragers bewaard en gelden als bewijs voor communicaties, bestellingen en betalingen tussen consument en onto object bvba.

 

Artikel 12 - Vrijwaring/Disclaimer

 1. Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze webwinkel. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij nooit garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. onto object bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.
 2. onto object bvba behoudt zich het recht om regelmatig wijzigingen aan producten of prijzen door te voeren met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving.
 3. onto object bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slechte werking, technische defecten, bugs, virussen, enz. die zich ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen toch zouden kunnen voordoen of onderbrekingen van de website waardoor deze niet toegankelijk is of waardoor het systeem of software van de gebruiker nadelig beïnvloed wordt.
 4.  onto object bvba biedt geen garantie betreffende de compatibiliteit van de aangeboden bestanden op en door de website met het systeem of de software van de gebruiker.
 5. Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en daarom kan geen enkele garantie worden geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
 6. onto object bvba behoudt zich het recht om alle informatie op de website ten allen tijde aan te passen
   

Artikel 13 - Intellectuele eigendommen

 1. De teksten,  afbeeldingen, handelsnamen op de website en de domeinnamen zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van onto object bvba of onto object bvba heeft het recht deze te gebruiken en te tonen op haar website.
 2. Voor reproductie of verspreiding is altijd concrete en voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van onto object bvba.

 

Artikel 14 - Gebruiksrichtlijnen

 De gebruiker van de website verklaart zich om:

-          niets te verrichten dat het gebruik van deze website door andere gebruikers verhindert
-          niets te verrichten dat het functioneren of de veiligheid van de website in het gedrang brengt
-          geen virussen, trojans of andere schadelijke bestanden op te laden
-          geen gebruik te maken van andermans gebruikersnaam en paswoord of een poging hiertoe te ondernemen
-          alle auteurs- en intellectuele rechten van de informatie en producten te respecteren

 

Artikel 15 - Privacy policy

onto object bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met de toestemming van de consument. onto object bvba zal de persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

onto object bvba gebruikt de verzamelde gegevens om aan haar klanten volgende diensten te leveren:

 1. Als een bestelling wordt geplaatst, is de naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens van de consument nodig om de bestelling uit te voeren en van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 2. Om het winkelen bij onto object bvba zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan ook de website gepersonaliseerd reageren.
 3. Het e-mailadres van de consument wordt gebruikt om hem/haar te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.  Als dit niet langer op prijs wordt gesteld, kan de consument zich ten allen tijde uitschrijven door een mailtje te sturen naar info@softcactus.be of info@seeyouatsix.be met onderwerp "Ik wens geen algemene info van Soft Cactus of See You at Six meer te ontvangen". Mails met info over een bestelling zullen steeds verstuurd worden naar de consument.
 4. Als de consument bij onto object bvba een bestelling plaatst, worden, indien gewenst, de gegevens van de consument op een beveiligde server bewaard. De consument kan een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling ingevuld hoeven te worden.
 5. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.  Als de consument besluit een recensie te schrijven, kan er zelf gekozen worden om naam of andere persoonlijke gegevens toe te voegen. We zijn benieuwd naar de meningen van de bezoekers, maar behouden tevens het recht bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen niet te publiceren.
 6. Als de consument reageert op een actie of prijsvraag, worden naam, adres en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
 7. Gegevens in verband met de internetverbinding zoals IP-adres, type verbinding, type internetbrowser, duur van verbinding, etc. worden anoniem bewaard voor optimalisatiedoeleinden.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Softcactus.be gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij onto object bvba geen cookies ontvangt, mogelijk werken er dan gedeelten van de site niet of niet correct. Voor volgende zaken worden cookies op de computer van de bezoeker opgeslagen: recent bekeken producten, wishlist en winkelmandje, producten die vergeleken worden, of de bezoeker al geregistreerd is of niet en de geslecteerde taal.

 

Artikel 16 - Geschillen, toepasselijk recht en bevoegdheid

 1. Bij eventuele geschillen tussen de consument en onto object bvba is het Belgische recht van toepassing en is het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van onto object bvba bevoegd.

B. Algemene en gebruikersvoorwaarden bedrijven (niet-consumenten)

(voor elke bezoeker van SoftCactus.be, SeeYouAtSix.be en/of klanten van onto object bvba die handelt als bedrijf)

Artikel 1 : Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor elkeen die inlogt op softcactus.be, seeyouatsix.be of andere diensten van onto object bvba, op iedere aanbieding, dienst, offerte en overeenkomst afgesloten tussen onto object bvba enerzijds en de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een beroep doet op onto object bvba anderzijds, verder genoemd “de Klant”, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard bij het plaatsen van zijn of haar bestelling of afsluiten van een contract.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met onto object bvba, voor de uitvoering waarvan door onto object bvba derden dienen te worden betrokken.
5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van onto object bvba en zijn directie.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. onto object bvba en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
9. Indien onto object bvba niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat onto object bvba in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 : Totstandkoming van een overeenkomst tussen de partijen

1. Het contract of de verkoop is definitief en onherroepelijk vanaf het moment van plaatsen van een bestelling op de website, het ondertekenen van een bestelbon of contract of de ontvangst ervan per post of e-mail van onto object bvba. Tenzij de bestelling indruist tegen de algemene voorwaarden zal onto object bvba de bestelling bevestigen via mail, deze wordt geacht door de Klant te zijn ontvangen vanaf deze de server bereikt waarop zich de mailbox van de Klant bevindt.
2. In geval van periodieke diensten wordt het contract opgemaakt voor opeenvolgende periode, gelijk aan de initiële periode, welke stilzwijgend en automatisch wordt verlengd. Elk van de partijen kan het contract beëindigen volgens de bepalingen in artikel 10a en 10b van de huidige algemene voorwaarden.
3. Iedere persoon die voor rekening van de Klant of met verzoek te factureren aan de Klant een bestelling plaatst, maakt zich sterk te handelen voor de Klant, conform het artikel 1120 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en zal steeds persoonlijk aansprakelijk blijven zo deze bestelling niet tijdig door de Klant wordt betaald.


Artikel 3 : Rechten en plichten van de Klant

1. De Klant verbindt er zich toe om elke nuttige informatie te verstrekken aan onto object bvba. De Klant is de enige verantwoordelijke voor de door hem verstrekte informatie. onto object bvba is in geen enkel geval verantwoordelijk voor elke informatie die al dan niet foutief wordt doorgegeven door de Klant of voor elke schade die hieruit zou voortvloeien.
2. - Voor de registratie van een domeinnaam erkent de Klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van de desbetreffende nationale of internationale registratieautoriteit, eg. DNS.be (http://www.dns.be), en dat hij deze voorwaarden aanvaardt. De Klant wordt door de loutere registratie van een domeinnaam licentienemer bij de desbetreffende registratieautoriteit.
3. - Voor virtuele of digitale producten of diensten verbindt de Klant zich er toe regelmatig een backup te maken van de geleverde diensten. De daarvoor gebruikte methode wordt overgelaten aan het oordeel van de Klant. onto object bvba maakt ook zulke backups, dit om recovery na een crash te versnellen. De backups van onto object bvba mogen alleszins niet gezien worden als het opnemen van de verantwoordelijkheid voor het nemen van backups.
4. Voor ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens klant verstrekt aan onto object bvba voor uitwerken van een project garandeert de klant dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Klant vrijwaart onto object bvba van aanspraken van derden terzake.


Artikel 4 : Rechten en plichten van onto object bvba

1. onto object bvba behoudt zich het recht de tarieven te wijzigen. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via e-mail of de website http://www.softcactus.be http://seeyouatsix.be of per post. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling, worden de prijzen in EURO vermeld, excl. BTW.
2. In geval van tariefverhoging, zal de Klant de toepassing van het nieuwe tarief mogen weigeren en zijn contract opzeggen en dit per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de e-mail welke de tariefwijziging aankondigt.
3. - Voor webhosting draagt onto object bvba zorg voor de beschikbaarheid van de geleverde diensten en streeft er naar om voor haar on-line diensten, de in de sector bekende “99.5% uptime” regel na te leven. onto object bvba garandeert niet dat de verbindingen met onto object bvba, zijn leveranciers en/of het internet op elk moment optimaal gebruik en toegang bieden, omdat de gebruiksmogelijkheden afhankelijk zijn van externe factoren zoals diensten/leveringen, toeleveraars en de feitelijke belasting van de bestaande capaciteiten op bepaalde momenten.
4. - Het registreren van een domeinnaam of aanmaken van een hosting geschiedt zo spoedig mogelijk na de aanvang van de overeenkomst (zie artikel 2.1), of op een later af te spreken tijdstip.

Artikel 5: Offertes

1. De offertes en bestekken van onto object bvba zijn slechts indicatief. Hun duur en geldigheid bedraagt maximum vijftien dagen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling door onto object bvba, welke vermeld moeten staan in de offertes en bestekken.
2. De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn exclusief BTW. Prijsverhogingen, als gevolg van wisselkoerswijzigingen, (extreme) inflatie, gewijzigde belastingen, sociale lasten en wettelijke maatregelen, of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte of na het tijdstip van het plaatsen van de bestelling van de Klant, doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door onto object bvba aan de opdrachtgever in rekening gebracht, mits voorafgaande verwittiging van de eventuele meerkost.
3. De offertes en bestekken van onto object bvba worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.
4. Indien voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van de offerte geen opdracht aan onto object bvba is gegeven, is degene aan wie de offerte is uitgebracht verplicht op eerste verzoek van onto object bvba de bij de offerte behorende materiaal, zoals bijvoorbeeld ontwerpen, tekeningen en schema's, aan onto object bvba terug te bezorgen. Bij gebreke van zodanige terugzending is onto object bvba gerechtigd aan degene aan wie de offerte is uitgebracht de voor het samenstellen van die offerte gemaakte kosten in rekening te brengen.
5. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
6. onto object bvba kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht onto object bvba niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 6: Intellectueel eigendom en exclusiviteit

1. Het ontwerp van door onto object bvba vervaardigd materiaal is en blijft eigendom van onto object bvba. Met de aanvaarding van de door onto object bvba verstrekte producten of software accepteert klant de toepasselijke gebruiksvoorwaarden. Het gebruiksrecht van de door onto object bvba aan klant verkochte goederen gaan pas van onto object bvba op klant over, wanneer onto object bvba volledige betaling van de overeengekomen koopsom heeft ontvangen.
2. De door onto object bvba beschikbaar gestelde grafische producten, programmatuur, schriftelijke informatie, ... (deze lijst is niet exhaustief) worden aan de klant verstrekt op grond van een licentie. Het betreft het een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie uitsluitend voor het overeengekomen gebruik van de genoemde goederen binnen de eigen organisatie van de klant. Over ieder ander gebruik dient een aanvullende overeenkomst te worden gesloten. De klant zal steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
3. onto object bvba behoudt het recht het werk of de dienst elders te verkopen of te publiceren.
4. Het is de klant niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de grafische ontwerpen of software te modifiëren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of op andere wijze aan derden te verstrekken, tenzij dit bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
5. Het is de klant nooit toegestaan de in de (grafische) ontwerpen of programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar de maker, te wijzigen of te verwijderen.
6. De auteursrechten en (andere) intellectuele rechten berusten ten allen tijde bij onto object bvba of bij haar toeleveranciers.
7. onto object bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op een exclusiviteitsrecht ten aanzien van de geleverde producten of diensten door derden. De klant kan slechts aanspraak maken op het door onto object bvba toegezegde exclusiviteitsrecht, indien de opdrachtgever volledig aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 7 : Regels van goed gedrag bij online diensten

1. - De Klant zal onto object bvba niet misbruiken, door inbreuk te doen op het privéleven van anderen, en niet gebruiken voor illegale doeleinden, die indruisen tegen de goede zeden of de openbare orde.
2. - De Klant verbindt er zich toe de diensten die aangeboden worden door onto object bvba niet te gebruiken voor het aanbieden van illegale software, (illegale) pornografie, hacker programma's, virussen of elk ander programma dat schade kan berokkenen aan de elektronische systemen van de bestemmeling, Warez en MP3’s.

Artikel 8 : Beperking van verantwoordelijkheden en klachten

1. Indien onto object bvba aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. onto object bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat onto object bvba is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien onto object bvba aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van onto object bvba beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van het order, althans tot dat gedeelte van het order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van onto object bvba is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. onto object bvba is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van onto object bvba aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan onto object bvba toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. onto object bvba is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. - onto object bvba zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de daden van de Klant die indruisen tegen de regels van goed gedrag zoals verwoord in Artikel 7.
8. - Indien onto object bvba goede redenen heeft om te vermoeden dat een Klant zich niet houdt aan de regels van goed gedrag (Artikel 7), zal onto object bvba de Klant via e-mail of post bevelen om elke praktijk die de regels niet respecteert stop te zetten. Indien de Klant deze praktijken niet stopzet binnen een termijn van 2 dagen, behoudt onto object bvba zich het recht om de overeenkomst te beëindigen. De Klant kan geen enkele vorm van schadevergoeding, noch terugbetaling van resterende waarde van het contract bedingen.
9. - De prestaties waartoe onto object zich verbindt, houden middelen-verbintenissen in en kunnen nooit beschouwd worden als resultaat-verbintenissen.
10. - In geval van webhosting gebruikt de Klant de diensten van onto object bvba als medium voor het versturen of uitstallen van boodschappen, meningen en andere, onto object bvba kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud hiervan. De verantwoordelijkheid voor de totale inhoud van de boodschappen en andere ligt bij de Klant.
11. - In geval van webhosting zal onto object bvba zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal onto object bvba echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties.
12. - onto object bvba zal niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor beschadiging van andere bestanden/toepassingen dan die welke rechtstreeks verband houden met de software of dienst die geleverd werd door onto object bvba.
13. onto object bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuken welke de Klant zou plegen op de intellectuele rechten in het algemeen. (zonder exhaustief te zijn, merkenrecht, auteursrechten, tekeningen & modellen, ...)
14. onto object bvba en/of zijn leveranciers kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor directe schade, incidenten, winstderf, schadevergoeding uitgesproken als sanctie, bijkomende, speciale of indirecte schade, of voor elke andere schade van welke natuur ook, in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of van verlies van voordelen die voortvloeien uit of gebonden zijn aan het gebruik of het functioneren van de diensten van onto object bvba en diens leveranciers, of deze verantwoordelijkheid nu al dan niet contractueel werd bepaald.
15. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en/of producten, dienen ter kennis gebracht te worden aan onto object bvba bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties en/of producten.
16. De gebreken aan een deel van de levering geven niet het recht aan de cliënt het geheel van de levering te weigeren.
17. onto object bvba is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van onto object bvba.
18. De Klant vrijwaart onto object bvba voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan onto object bvba toerekenbaar is.
19. Indien onto object bvba uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden onto object bvba zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is onto object bvba, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van onto object bvba en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.


Artikel 9a: Betaling en Betalingsvoorwaarden

1. onto object bvba kan verkiezen dat het enkel over gaat tot het leveren, activeren of ontwikkelen van de producten of diensten op de rekening van de Klant als deze het verschuldigde bedrag van de bestelling betaald heeft.
2. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft onto object bvba het recht voor elke deellevering te factureren.
3. Na de plaatsing van de bestelling zal via email een bevestiging met bestelbon en betalingsgegevens naar de Klant gestuurd worden.  Het totaalbedrag incl. eventuele BTW en/of taxen dient binnen de 14 werkdagen overgeschreven te zijn met vermelding van het ordernummer, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door onto object bvba aangegeven.  onto object bvba is gerechtigd om periodiek te factureren. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan onto object bvba te melden.
4. Alle bestelbonnen & facturen dienen ten laatste op hun vervaldatum betaald te worden. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven bestelbon of factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met interesten aan 12% op jaarbasis op het openstaande hoofdbedrag, dit tot de algehele betaling. Daarnaast is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande hoofdbedrag, met een minimum van 25,00 € en met een maximum van 1.250,00 €, dit voor de buitengerechtelijke invorderingskosten en overige contractuele schade door onto object bvba geleden. De Klant aanvaardt overigens uitdrukkelijk een vergoeding verschuldigd te zijn op grond van artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij Handelstransacties voor wat de gerechtelijke invorderingskosten betreft welke onto object bvba zou dienen te maken (o.a. de relevante deurwaarderskosten, advocatenkosten en honoraria,...)
5. onto object bvba kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. onto object bvba kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Bovendien zal/zullen bij niet-betaling van de bestelbon of factuur van onto object bvba, en na schriftelijke aanmaning tot betaling, binnen de voormelde termijnen, de product(en) of de dienst(en) door onto object bvba kunnen worden gedeactiveerd of ingehouden en zal/zullen zij bijgevolg onbeschikbaar zijn. De Klant beschikt over de mogelijkheid om door betaling van de onbetaalde bestelbonnen of facturen en de verwijlintresten de reactivatie of uitlevering te vragen van het desbetreffende product(en) of de dienst(en) door onto object bvba.
7. Eventuele bijkomende administratieve, technische of andere kosten die het gevolg zijn van een laattijdige betaling en/of de deactivatie of niet uitlevering van een product of dienst vallen volledig ten laste van de Klant.
8. De geleverde producten blijven eigendom van onto object bvba tot ze volledig betaald zijn.

Artikel 9b: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door onto object bvba in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van onto object bvba totdat de Klant alle verplichtingen uit de met onto object bvba gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door onto object bvba geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van onto object bvba veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om onto object bvba daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan onto object bvba ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is onto object bvba gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens onto object bvba bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.


Artikel 9c Kwaliteit en Garanties - onderzoek, reclamatie en verjaringstermijn.

1. De door onto object bvba te leveren diensten en producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België. Bij gebruik buiten België dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. onto object bvba kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door onto object bvba verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van onto object bvba, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar onto object bvba geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. In geval van de levering van stoffen gelden volgende kwaliteitscriteria, tenzij anders afgesproken:
Poplin katoen +/-1,4m breed
- max 5 foutjes per rol voor katoen
- max 7% grootteverschil van het patroon
- max 5% verschil voor de verhouding tussen hoogte en breedte van het patroon.
- max 5% bowing gemeten vanuit het midden van de stof.
- verschuiving (overlap) van de kleuren tov van elkaar: max 3mm
In geval van productie van software en/of websites worden de nodige vereisten en kwaliteitscriteria concreet en buiten deze voorwaarden afgesproken tussen de Klant en onto object bvba.
5. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan onto object bvba te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan onto object bvba te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat onto object bvba in staat is adequaat te reageren. De Klant dient onto object bvba in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal onto object bvba de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van onto object bvba, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan onto object bvba te retourneren en de eigendom daarover aan onto object bvba te verschaffen, tenzij onto object bvba anders aangeeft.
9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van onto object bvba daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.
10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens onto object bvba en de door onto object bvba bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10a: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen onto object bvba en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant onto object bvba derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. onto object bvba dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien onto object bvba gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan onto object bvba ter beschikking heeft gesteld.
4. De Klant is verplicht de zaken af te nemen vanaf het moment van plaatsing van een bestelling of vooruitbestelling op de website, of het ondertekenen van een bestelbon of contract of de ontvangst ervan per post of e-mail van onto object bvba.  Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is onto object bvba gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant.
5. onto object heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. onto object bvba is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan onto object bvba de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. onto object bvba zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is onto object bvba gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen onto object bvba bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van onto object bvba op en is voor de Klant evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Klant een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens onto object bvba gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van onto object bvba daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant in de macht van de Klant worden gebracht.


Artikel 10b : Verbreking van het contract

1a. De Klant kan zijn contract opzeggen met een vooropzeg van een maand en dit per e-mail waarvan een “gelezen door ontvanger” bericht wordt bijgehouden of per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan onto object bvba, Lindestraat 11, 3920 Lommel.
1b. Een verkoop van een product op vooruitbestelling of op maat kan nooit geannuleerd worden.
2. onto object bvba kan een contract beëindigen met een vooropzeg van een maand door schriftelijke aankondiging die per aangetekende post wordt verstuurd naar de Klant. Indien de Klant de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 7) niet respecteert, kan onto object bvba het contract vervroegd stopzetten volgens de regels en de procedure vermeld in artikel 10, paragraaf 2.
3. onto object bvba behoudt zich het recht voor om het contract op te zeggen indien de Klant het product of de dienst heeft besteld met behulp van foutieve gegevens of niet in overeenstemming met de verklaringen en garanties van de algemene voorwaarden. In geen geval zal de kost voor de rest van een abonnement gecrediteerd worden.
4. De Klant aanvaardt dat indien de opzegging van het contract voor het gebruik van het product of dienst niet minstens een maand voor het verstrijken van een abonnementsperiode gebeurt zoals hierboven beschreven, dit beschouwd wordt als een stilzwijgende verlenging van het contract. De Klant zal in desbetreffend geval ook de prijs van de volgende abonnementsperiode voor dezelfde producten dienen te betalen.
5. onto object bvba is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Klant ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van onto object bvba kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is onto object bvba gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6. Voorts is onto object bvba bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van onto object bvba kan worden gevergd.
7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van onto object bvba op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien onto object bvba de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8. Indien onto object bvba tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is onto object bvba gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
10. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is onto object bvba gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
11. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door onto object bvba, zal onto object bvba in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor onto object bvba extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij onto object bvba anders aangeeft.
12. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) opschorting van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het onto object bvba vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel het order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van onto object bvba op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
13. Indien de Klant een geplaatst order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.


Artikel 11: Overmacht

1. onto object bvba is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop onto object bvba geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor onto object bvba niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van onto object bvba of van derden daaronder begrepen. onto object bvba heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat onto object bvba zijn verbintenis had moeten nakomen.
Wat niet wordt beschouwd als overmacht: de Klant die niet in staat is alle kosten te betalen van de diensten geleverd door onto object bvba.
3. onto object bvba kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel onto object bvba ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is onto object bvba gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 12 : Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke gegevens

1. De persoonlijke gegevens van de Klant zijn geregistreerd in de databases van onto object bvba, Lindestraat 11, 3920 Lommel. De Klant beschikt over een toegangsrecht en het recht om zijn gegevens te corrigeren.
2. onto object bvba geeft geen enkele informatie betreffende de e-mail adressen en de gegevens van de Klant door aan derden.


Artikel 13 : Finale clausule

Huidige algemene voorwaarden mag geen doorhalingen of wijzigingen bevatten en heeft steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant.
In het geval dat bepaalde bepalingen van huidige algemene voorwaarden als onbestaand worden beschouwd, zullen de beide partijen de te verwaarlozen clausule vervangen door een clausule die beide partijen tegemoetkomt en die de gemeenschappelijke intenties ten goede komt.


Artikel 14 : Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden en op elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst die onder deze voorwaarden valt, is de Belgische wetgeving van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Onverminderd de bepalingen van de organen die bevoegd zijn voor de oplossing van geschillen, zal elk geschil betreffende het onderhavige, de interpretatie of uitvoering ervan, bij gebrek aan minnelijke schikking, onder de uitsluitende rechtspraak vallen van de hoven en rechtbanken van Lommel of Hasselt.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 15: Wijziging voorwaarden

1. onto object bvba behoudt zich het recht zijn Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via e-mail en/of de website http://softcactus.be, http://seeyouatsix.be en/of www.onto-object.be
2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met onto object bvba.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.